Definitie van maatschappelijk vastgoed (Veuger 2014: 67):

De specifieke karakteristiek van het maatschappelijk vastgoed heeft betrekking op (a) een gebouwgerelateerde gemeenschappelijke sociale activiteit en (b) het voorzien en faciliteren van die behoefte van belanghebbenden vanuit een erkend maatschappelijk belang.

Hiermee wordt het beschikbaar stellen van het vastgoed en die betrokkenheid gerechtvaardigd. De doelmatige en doeltreffende toegevoegde waarde is dan uit te drukken in maatschappelijk en economisch rendement. Het maatschappelijk rendement slaat dan op het toegekende nut voor de maatschappelijke onderneming als gebruiker. Het economisch rendement is daarbij dan de consequentie van het geheel voor de onderneming. Beide rendementen dienen wel geplaatst te worden in het onderliggende erkende maatschappelijk belang.

Voorbeelden maatschappelijk vastgoed

 • Gebouw ten behoeve van ouderenzorg
 • HOED (huisartsen onder een dak) of A-HOED (huisartsen en apotheek onder een dak)
 • Medisch centrum, waarin en/of ondergebracht: een huisarts, apotheek, polikliniek, fysiotherapeut, tandarts, verloskundige
 • Theaters en schouwburgen
 • Verpleegtehuizen, zorghotels, ziekenhuizen, gezondheidsparken in combinatie met zorg- en welzijnsdiensten
 • Atelier
 • Jongerencentrum
 • Bredeschool en muziekschool
 • Wijkgebouw
 • Opvanghuis voor dak- en thuislozen, verslaafden en vrouwen
 • Zorgcentrum
 • Zorg- werkhotel
 • Buurtsporthal
 • Kindertehuis en jeugdinternaat
 • Dorps-, wijkbibliotheek en infocentra
 • Gebouw ten behoeve van kinderopvang en crèches
 • Centrum voor sociale en culturele evenementen (buurthuis, dorpshuis, cultuurgebouw)
 • Gebouw ten behoeve van dagbesteding en zorginfrastructuur voor gehandicapten
 • Gebouw ten behoeve van ambulante en niet ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • Gebouw ten behoeve van opvang asielzoekers